ističemonaslovnaRegija Birač

Konkurs za stipendije u opštini Milići – rok za prijavu 21.novembar

U opštini Milići raspisan je konkurs za stipendije/dodjelu studentskih stipendija. U skladu sa Odlukom o stipendiranju studenata prvog ciklusa na državnim visokoškolskim ustanovama u školskoj 2023-2024 godini, dodjeljuje se 20 stipendija studentima prvog ciklusa na državnim visokoškolskim ustanovama.

-Medicinski fakultet
-Tehnički fakultet
-Tehnološki fakultet
-Fakultet prirodnih nauka

Rok za podnošenje prijava na konkurs za stipendije je 15 dana (21.11.) od dana objave Konkursa.
Konkurs je biti objavljen na Web stranici opštine Milići www.opstinamilici.org i na oglasnoj tabli opštinske Administrativne službe.

U skladu sa Odlukom o stipendiranju studenata prvog ciklusa na državnim visokoškolskim ustanovama u školskoj 2023-2024 godini, dodjeljuje se 20 stipendija studentima prvog ciklusa na državnim visokoškolskim ustanovama.

-Medicinski fakultet
-Tehnički fakultet
-Tehnološki fakultet
-Fakultet prirodnih nauka


Član 2.

Za dodjelu opštinskih stipendija mogu konkurisati studenti koji ispunjavaju sledeće uslove:
–    da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine;
–    da imaju prebivalište na području opštine Milići;
–    da su redovni studenti prvog ciklusa studiranja,odnosno osnovnih studija na državnim visokoškolskim ustanovama;
–    da su prvi put redovno upisani na godinu studija;
–    da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja.

Za stipendiju ne mogu konkurisati:

–    studenti prve godine studija,
–    studenti master studija
–    studenti koji obnavljaju godinu u školskoj godini za koju se objavljuje konkurs,
–    studenti korisnici drugih stipendija.

Član 3.

U kriterijume koji će biti predmet razmatranja prijave na Konkurs ubrajaju se:

–    Uspjeh u prethodnom školovanju –prosjek ocjena,
–    Godina fakulteta,
–    Prosjek primanja po članu domaćinstva,
–    Studenti, djeca poginulih boraca, bez jednog ili oba roditelja, ratnih vojnih invalida, studenti sa hendikepom,
–    Studenti porodica sa četvoro ili više djece,
–    Korisnici socijalne pomoći.
–    Studenti medicinskog fakulteta i tehničkih fakulteta za koje tržište rada iskazuje potrebu.


Član 4.

Uz prijavu, kandidati kao dokaz o ispunjavanju uslova iz Konkursa, prilažu sledeću dokumentaciju:

1. uvjerenje o prebivalištu-CIPS (svi studenti)
2. uvjerenje da je student prvi put redovno upisan na godinu studija (svi studenti);
3. ovjerena izjava da student ne prima stipendiju iz drugih izvora (svi studenti)
4. uvjerenje o položenim ispitima sa svih godina studija,sa prosječnom ocjenom (svi
    studenti);  
5. ovjerenu fotokopiju lične karte (svi studenti)
6. ovjerenu kućnu listu (svi studenti);
7. platna lista zaposlenih članova domaćinstva za poslednja tri mjeseca, poslednji           
    ček od penzije  ili dokaz o drugim primanjima;
8. potvrda da se nezaposleni članovi domaćinstva nalaze na evidenciji nezaposlenih  
    lica nadležnog Zavoda za zapošljavanje;
9. potvrda nadležnog organa o priznatom statusu djeteta ratnog vojnog invalida od 1-6               
    kategorije sa visinom primanja;
10. potvrda nadležnog organa o invalidnosti studenta;
11. potvrda nadležnog organa o statusu korisnika socijalne pomoći;
12. izvod iz MKU za studente bez jednog ili oba roditelja;
13. uvjerenje da je student iz porodice poginulog borca.

Član 5.

Prijava sa dokumentacijom se dostavlja putem pošte, na adresu Opštine Milići, Jovana Dučića broj 2., 75446 Milići sa naznakom za Komisiju za dodjelu stipendija, ili lično predajom u Šalter sali opštine Milići.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Konkursa.
Konkurs će biti objavljen na Web stranici opštine Milići www.opstinamilici.org i na oglasnoj tabli opštinske Administrativne službe.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button