BiHističemonaslovnaRegija BiračRepublika SrpskaVijesti

Јавни оглас за именовање члана Општинске изборне комисије Милићи

Скупштина општине Милићи расписује јавни оглас за именовање једног члана Општинске изборне комисије Милићи.Рок за подношење пријава на јавни оглас је осам дана од дана  објављивања у дневном листу „Глас Српске“.

На снову члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 , 36/19 и 61/21 ), члана 2.12.став 5. Изборног закона БиХ („Службени гласник Боснеи Херцеговине“, број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 32/10, 18/13, 7/14 , 31/16 , 41/20 ,38/22 . 51/22 , 67/22 и 24/24), члана 7. Упутства о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број : 31/24), члана 38. став (2) тачка 2) Статута општине Милићи („Службени гласник oпштине Милићи”, број 5/17,10/17 и 2/19), Скупштина општине Милићи на Посебној сједници одржаној 14.маја 2024.године, д о н и ј е л а  ј е

                                                             Ј А В Н И     О Г Л А С

                                 за именовањe члана Општинске изборне комисије Милићи

I – Скупштина општине Милићи расписује јавни оглас за именовање

     једног члана Општинске изборне комисије Милићи.

II – С а с т а в

Састав Општинске изборне комисије Милићи у смислу члана 2.14. Изборног закона БИХ, треба бити мултиетничан, тако да одражава заступљеност конститутивних народа, укључујући и Остале, у изборној јединици за коју се орган надлежан за спровођење избора оснива, водећи рачуна о посљедњем попису становништва спроведеном на нивоу БиХ из 2013. године.

У саставу Општинске изборне комисије настојаће се  обезбједити да број чланова мање заступљеног пола буде најмање 1/3 од укупног броја чланова Комисије у складу са чланом 2.2. став (4) Изборног Закона БиХ.

III – О п и с    п о с л о в а

Надлежност Општинске изборне комисије утврђена је одредбама члана 2.13 Изборног закона Босне и Херцеговине и одговарајућим подзаконским прописима.

IV – С у к о б    и н т е р е с а

Предсједник и члан Изборне комисије може бити предсједник или судија редовног суда , секретар општинске скупштине односно скупштине општине и града , односно градске скупштине , лица професионално запослена у општинским органима управе (градским) и друга лица , ако испуњавају услове одређене чланом 2.2 Изборног закона БиХ , а немају сметњи из члана 2.3 Изборног закона БиХ , члан 4 став (1) Упутства .

Кандидат не може бити лице:

-које се не може кандидовати у смислу одредби члана 1.6.,1.7.,и 1.7.а. Изборног закона БиХ,

-које је члан највишег извршно –политичког органа ,политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора),

-које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12. став 4. Изборног закона БиХ,

-које је актуелни кандидат за изборе за било који ниво власти или које је било кандидат на последњим општим или локланим изборима, 

-коме је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговоран, у последње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

-које обављаизвршну функцију , како је утврђеноодредбом члана 1.8 став (6) Изборног законаБиХ , нити лице које је актуелни кандидат за било који ниво власти на последњим општим и/или локалним изборима.

V– Кандидати морају да испуњавају опште и посебне услове.

Општи услови:

1.да је држављанин Републике Српске – БиХ,

2.да има право гласа, старији од 18.година,

3.да има општу здравствену способност,

4.да није осуђиван на безусловну казну затвора у трајању дужем од 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање дужности.

Посебни услови:

1.да има пребивалиште у општини Милићи,

2.да има завршен  факултет, односно VII/1 степен стручне спреме или завршен факултет Болоњског система студирања са најмање 180 ECTS

3.да посједује искуство у провођењу избора.

Под искуством у провођењу избора подразумјева се:

1.чланство у изборној комисији,

2.чланство у бирачком одбору на изборима обухваћеним Изборним законом БиХ

3.обављање дужности секретара изборне комисије

4.обављање послова службеника за централни бирачки списак

5.обављање послова контролора изборних резултата

6.обављање руководних послова у Главном центру за бројање (директор и замјеник директора)

7.обављање послова државног службеника или запосленика у Секретаријату Централне изборне комисије БиХ на пословима који су везани за проведбу изборног процеса у трајању дужем од једне године

VI – М а н д а т

Члану Општинске изборне комисије мандат траје седам година и тече од дана давања сагласности Централне изборне комисије на Одлуку Скупштине општине Милићи о именовању члана Општинске изборне комисије.

VII – С т а т у с

Члан Општинске изборне комисије не заснива радни однос.

Члан Општинске изборне комисије дужан је похађати обуке у складу са одредбама члана 2.2. ставови (5) и (6) Изборног закона БиХ.

Члан Општинске изборне комисије има право на накнаду у складу са одредбама Изборног закона и Одлуке Скупштине општине Милићи.

VIII – Потребна документација

Уз пријаву на јавни оглас кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању услова из огласа:

– биографију са кретањем у служби,

– увјерење о држављанству,

– извод из матичне књиге рођених,

– потврду о мјесту пребивалишта,

– увјерење да нису осуђивани за кривично дјело –увјерење не старије од 3 мјесеца,

– овјерену копију дипломе о школској спреми,

– овјерену фотокопију личне карте,

– доказ о искуству у спровођењу избора (у оригиналу или овјереној фотокопији),

– љекарско увјерење о општој здравственој способности (не старије од шест мјесеци),

– потписану и од надлежног општинског органа овјерену изјаву о националној припадности на прописаном обрасцу,

– потписану и од надлежног општинског органа овјерену изјаву о некажњавању у смислу члана

  1.7. б), 1.6. , 1.7. , и 1.7 а)  2.3. и 2.12. став (7) Изборног закона Босне и Херцеговине, на прописаном обрасцу

– потписану и од надлежног општинског органа овјерену изјаву да није у сукобу интереса сходно

  тачки IV   овог јавног огласа.

IX –Документација се предаје у оригиналу или овјереним фотокопијама

За кандидате који уђу у ужи избор Комисија за спровођење поступка по јавном огласу прибавиће службеним путем доказ да је кандидат уписан у Централни бирачки списак.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за спровођење поступка по јавном огласу обавиће пимено тестирање и интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

X – Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава на јавни оглас је осам дана од дана  објављивања у дневном листу „Глас Српске“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

О резултатима јавног огласа сви кандидати биће обавјештени у писаној форми.

Документација кандидата који не буду изабрани неће бити враћена.

Пријаве се могу предати лично у затвореној коверти у  шалтер сали Општине Милићи или доставити путем поште на адресу: Скупштина општине Милићи, са назнаком: „Комисија за спровођење поступка за избор члана Општинске изборне комиције Милићи, н/р предсједника Комисије,  ул. Јована Дучића број 2 Милићи  75446.

                                                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                                                            Предраг Сушић

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button