ističemonaslovnaRegija BiračVijesti

Javni poziv za dodjelu grantova organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama građana za provođenje projekata i inicijativa

O POZIVU

U partnerstvu sa Mrežom za izgradnju mira, u okviru USAID-ovog projekta Snaga lokalnog/Podrška lokalnim resurnim organizacijama (LRO/A), Prijatelji Srebrenice provode projekat “Mladi za zajednicu”  koji objavljuje Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima/inicijativama organizacija civilnog društva i neformalnih grupa, lociranim na području četiri (4) opštine u regiji Birač: Srebrenica, Bratunac, Milići i Vlasenica.

Udruženje “Prijatelji Srebrenice” posvećeno je jačanju organizacija civilnog društva i aktivističkih grupa koje promovišu unapređenje kvaliteta života u lokalnim zajednicama, te svojim radom nastoji uticati na pozitivne demokratske promjene, naročito kroz:

 • Kreiranje inovativnih programa i podršku putem fondova koji doprinose promociji ljudskih prava i ekonomskom jačanju mladih i ranjivih kategorija društva
 • Razvijanje i učvršćivanje veza i međusektorske saradnje, dijaloga i kohezije između organizacija civilnog društva, institucija i poslovnog sektora
 • Medijsku promociju aktivizma, inicijativa i napora organizacija civilnog društva putem UPSMedia radija (Omladinski studio za Srebrenicu i Bratunac), TV produkcije, te društvenih mreža, s ciljem jačanja uloge civilnog društva I demokratskih vrijednosti

Youth Engagement for Social Cohesion of the Community (Mladi za zajednicu) je projekat koji Udruženje „Prijatelji Srebrenice“ implementira sa ciljem da doprinese unapređenju kvaliteta života u četiri opštine regije Birač oživljavanjem društvenog kapitala i uključivanjem mladih, a osim grantovske podrške, za korisnike su obezbjeđene edukacije i podrška u promociji njihovih aktivnosti.

CILJ POZIVA:

 • Kreirati povoljno okruženje za rast, djelovanje i umrežavanje lokalnih aktera u četiri lokalne zajednice: Srebrenica, Bratunac, Milići I Vlasenica, kako bi preduzeli inicijative i zajednički odgovorili na izazove u svojim zajednicama.  
 • Doprinijeti poboljšanju standarda života građana putem jačanja kapaciteta i finansijske podrške projektima i inicijativama koji uključuju/angažuju građane i ostale relevantne sudionike (lokalne uprave, poslovnu zajednicu, dijas poru), te obezbjeđuju i druge izvore finansiranja.
 • Promovisati osjećaj odgovornosti i vlasništva u zajednici. Doprinos građana, opština i lokalnih poduzeća ukupnom budžetu podnesenih projekata/inicijativa strategija je koja promoviše i podržava bolju komunikaciju i saradnju te partnerstvo između građana i drugih lokalnih dionika.

KO SE MOŽE PRIJAVITI NA JAVNI POZIV?

 • Organizacije civilnog društva registrovane na području Srebrenice, Bratunca, Milića i Vlasenice
 • Neformalne grupe građana  

USLOVI ZA PRIJAVU

 • Predloženi projekat/inicijativa predlaže inovativno rješenje koje odgovara na konkretne potrebe i izazove sa kojima se lokalna zajednica susreće, te rezultira unaprijeđenjem kvaliteta života građana u opštinama Srebrenica, Bratunac, Milići i Vlasenica, posebno na poljima:
 • ljudskih prava i rodne ravnopravnosti (smanjenje diskriminacije i otklanjanje neravnopravnosti)
 • ekonomskog rasta (razvoj, sportskog, seoskog i kulturnog turizma zasnovanog na naslijeđu lokalnih zajednica)
 • smanjenja nejednakosti
 • postizanja održivosti lokalnih zajednica (razvoj kulturne i turističke djelatnosti sa ciljem oživljavanj ponosa građana na vlastitu zajednicu)
 • Neke od oblasti kojima se projekti mogu baviti:
 • obrazovanje, kultura i sport   
 • ekologija i zaštita prirodne i kulturne baštine  
 • ekonomski razvoj
 • zdravstvo
 • socijalna zaštita
 • istraživačke aktivnosti, medijska produkcija i
 • druge oblasti
 • projekat može odgovarati i na druge prioritetne potrebe kao i interese građana i zajednice u cjelini poput: ne-konstrukcijskih i kozmetičkih radova na javnim objektima bitnim za funkcionisanje zajednice, uključujući farbanje, podne obloge, zidne obloge, zamjenu prozora koja ne uključuje promjenu veličine otvora prozora, zamjenu vodovoda (vodovodnih cijevi) ili vodova koji ne utieču na strukturne elemente i ne opterećuju zidove ili uređaje (npr. police, znakove, rasvjetu itd.);
 • Predloženi projekat/inicijativa promoviše građanski aktivizam/volonterizam i međusektorsku saradnju
 • Predloženi projekat/inicijativa imaju dugoročan efekat i šansu za postizanje samoodrživosti i nakon završetka grantovske podrške
 • Projekti/inicijative koji dostavljanjem pisma namjere demonstriraju podršku lokalnih partnera (lokalnih vlasti, poslovnih subjekata, udruženja, pojedinaca, javnih institucija)
 • Aplikanti mogu dostaviti samo jednu aplikaciju na ovaj poziv.

NEPRIHVATLJIVI PROJEKTI/INICIJATIVE PO OVOM PROJEKTU

Putem ovog Javnog poziva neće biti podržane sljedeći projekti/inicijative:

 • Projekti koji se isključivo ili primarno tiču investicija u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, elektrane, zgrade, mostovi, postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture);
 • Projekti koji se isključivo ili primarno tiču nabavke vozila i opreme;
 • Nabavka polovne opreme
 • Projekti koji se isključivo ili primarno tiču individualnih sponzorstava za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama i kongresima;
 • Projekti koji se isključivo ili primarno tiču individualnih sponzorstava za programe obuke;
 • Humanitarna pomoć (paketi, direktna materijalna i finansijska pomoć)
 • Dodjela novčanih nagrada učesnicima/korisnicima projekta
 • Projekti koji na bilo koji način imaju loš uticaj na okoliš (svi materijali korišteni u okviru projekta moraju biti biorazgradivi, ne smiju imati loše efetke na okoliš I živi svijet).
 • Projekti koji se isključivo ili primarno tiču „jednokratnih“ konferencija i sličnih događaja;
 •  Projekti koji se isključivo ili primarno tiču akademskih istraživanja i/ili studija izvodljivosti;
 • Projekti koji se odnose na političke stranke, odnosno političke/stranačke prirode;
 • Projekti koji spadaju pod opšte aktivnosti nadležne državne institucije ili djelovanja državne uprave, uključujući i upravu na lokalnom nivou;
 • Kreditiranje trećih lica;
 • Dugovanja ili troškovi servisiranja duga (kamate);
 • Sredstva za rezerve i pokrića gubitaka
 • Stavke koje se već finansiraju kroz neki drugi program.

UKUPAN IZNOS SREDSTAVA ZA GRANTOVSKU PODRŠKU I DOPRINOS DRUGIH LOKALNIH AKTERA

Ukupan iznos obezbijeđen za grantovsku podršku projektima/inicijativama:

USD 62,933.53.

Maksimalan iznos traženih grantovskih sredstava po aplikaciji:  USD 6,293.00 u BAM protivvrijednosti  (bez PDV-a).

Korisnici grantova moraju obezbijediti finansijsku podršku (33% od ukupne vrijednosti projekta).

Tačan iznos svakog pojedinačnog granta biće određen na osnovu predloženog budžeta, uzimajući u obzir principe ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti. U skladu s tim, Komisija za odabir projekata/inicijativa u zajednici, sastavljena od sedam članova može predložiti smanjenje i modifikaciju budžeta.

NABAVKA OPREME U OKVIRU PROJEKTA/INICIJATIVE

U okviru projekta/inicijative/ dozvoljena je nabavka opreme samo u slučaju da se radi o opremi bez koje se ne može realizovati inicijativa, pri čemu vrijednost opreme ne može biti viša od 30% od traženog granta (neformalne grupe koje kroz projekat nabave opremu dužne su nakon završetka projekta/inicijative) nabavljenu opremu donirati lokalnoj organizaciji ili instituciji. Pod opremom se smatraju stavke čija je vrijednost veća od 200 KM, a čiji je vijek trajanja/upotrebe duži od jedne godine.

PERIOD TRAJANJA PREDLOŽENOG PROJEKTA/INICIJATIVE

Predloženi projekti i inicijative mogu trajati od jednog (1) do pet (5) mjeseci (projektne aktivnosti moraju biti okončane do 31.12.2024.)

KRITERIJUMI ZA OCJENU PRIJAVA

 • RELEVANTNOST: projekat/inicijativa je usmjeren na rješavanje konkretnog i prioritetnog problema u zajednici ili zadovoljenje određene potrebe
 • Predloženi projekt omogućava uzajamnu dosljednost. Odnos između svrhe, rezultata i predloženih aktivnosti je jasan.
 • Problem je precizno opisan. Cilj projekta je jasno postavljen i u skladu je sa ciljevima projekta (opšti cilj i specifični cilj).
 • Prijedlog projekta jasno opisuje predložene aktivnosti građanskih konsultacija na lokalnom nivou.
 • Budžet je u skladu sa predloženim aktivnostima. Predloženi troškovi su realni i poštuju se principi dobrog finansijskog upravljanja. Doprinos stanovnika, opštine, lokalnih firmi (javnih i/ili privatnih) te ostalih lokalnih aktera uključen.
 • Aktivnosti su precizno i uspješno postavljene i u skladu su sa vremenskim okvirom (do 5 mjeseci).
 • Izvodljivost i održivost (mogućnosti za održavanje i/ili poboljšanje rezultata projekta).

ROK ZA PRIJAVU

 • Poziv je otvoren od 25.05.2024. i ostaje otvoren do utroška ukupnog iznosa sredstava za grantovsku podršku. Evaluacija pristiglih aplikacija će biti vršena na mjesečnom nivou, po dinamici koja će biti objavljena putem lokalnih medija, stranice Mreža za izgradnju mira i portal Snaga lokalnog.
 • Termin  PRVE EVALUACIJE: 25.06.2024.
 • Sve upite možete postaviti putem e-maila: office@prijateljisrebrenice.org

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Aplikaciju sa pratećim dokumentima dostaviti putem pošte ili lično u zatvorenoj koverti na jednu od adresa:

– Udruženje “Prijatelji Srebrenice”, Trg Mihajla Bjelakovića bb Srebrenica, ili

– Udruženje “Prijatelji Srebrenice” Trg Miloša Obilića bb, Dom kulture Bratunac

sa naznakom APLIKACIJA ZA PROJEKAT: “MLADI ZA LOKALNU ZAJEDNICU”.

Ukoliko je aplikant registrovana nevladina organizacija, uz popunjenu aplikacionu formu potrebno je da dostavi i rješenje o registraciji.

Nepotpune aplikacije ili one dostavljene na neodgovarajućim obrascima, neće biti uzete u razmatranje.

POSTUPAK DODJELE GRANTA

Nakon procjene aplikacija od strane Komisije i sačinjavanja konačne liste rangiranih aplikacija

Komisija može zatražiti dodatne informacije od aplikanata, a u tom slučaju će konačna odluka o rangu aplikacije biti odložena za naredni sastanak Komisije.

Konačnu odluku o dodjeli granta uspješnim aplikantima donosi Mreža za izgradnju mira.

Konačna lista odobrenih projekata će biti objavljena na web stranici Udruženja “Prijatelji Srebrenice” www.upsmedia.ba, kao I na stranicama lokalnih uprava Srebrenica, Bratunac, Milići i Vlasenica, kao i na stranici Mreže za izgradnju mira.

Uspješni aplikanti će potpisati ugovor o dodjeli sredstava sa udruženjem “Prijatelji Srebrenice”. Neformalne grupe odabrane za podršku će svoj projekat realizovati na način da će dobiti in-kind finansiranje projekta koje podrazumjeva da će sve troškove nastale u toku trajanja projekta plaćati direktno Udruženje “Prijatelji Srebrenice”, a dužnost neformalne grupe je da pripremi predračune i dostavi ih Udruženju “Prijatelji Srebrenice”.

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button